Bu sitede
Güncel Haberler:

FIKIH SORULARI İMAM HATİP LİSELERİ VE YETERLİLİK İMTİHANLARI İÇİN HAZIRLANMIŞTIR.

1)Ameli Mezhep imamları?
İmamı Azam Ebu Hanife, İmamı Şafii, İmamı Malik,Ahmed İbni Hanbel
2)İtikadi mezhep imamları?
İmamı Maturidi ve İmamı Eş’ari
3)Mezhep İmamlarının isimleri ?
Numan bin Sabit,Muhammed İdris eş-Şafiî,Ahmed ibn-i Hanbel,Enes bin Malik
4)Mezhep ne demektir?
İslam alimlerinin Kur’an ve sünnet çerçevesinde, birbirleri arasındaki yorum farklılıklarından meydana gelen görüşleridir.
5)Edille-i şeriyye nedir sayınız?
Dinimizin hükümlerinin dayanağı olan ana kaynaklarıdır; Kitap Sünnet İcma Kıyas
6)İcma nedir? Kaç çeşittir
Peygamberimiz’den sonra ortaya çıkan fıkhi bir meselede, alimlerin görüş birliği yapmalarıdır. Ör:mut’a nikahının haramlığı icmadır.
A:Sarih İcma(Alimlerin hepsinin katıldığı) B:Sükutî icma(bir alim icma yapar diğerleri farklı bir görüş belirtmeksizin susarlar)
7)Kıyas nedir ?
Kitap Sünnette hükmü bulunmayan bir konuyu, ortak özelliklerinden dolayı,hakkında hüküm bulunan bir mesele ile karşılaştırıp onun hükmünü bunada vermektir.örnek:Şarap hükmünden kıyasla votka,eroinde haram hükmündedir
8) ictihat nedir , müctehit kimdir ?
Dini ilimleri tahsil etmiş,konusunda uzman ilmi ile amil,ihlaslı alimlerin şer’î delillerden ,şer’î hükümler çıkarmasıdır.Bu şartlara haiz olan kişiyede Müctehid denir
9)Sünnetin tarifi.
Hz.Peygamber’in (s.a.v.)Kur’an dan başka söz fiil ve takrirleridir.
10)Sünnetin bölümleri.
Kavli, Fiili ,Takriri sünnet
11)takriri sünnet nedir?
Hz.Peygamber’in ( S.A.V.) sahabenin yaptığı güzel bir hareket karşısında güzel görüp sükut etmesidir
12)Sünneti zevaid nedir?
Peygamberimizin beşeriyet icabı yaptığı giyinme yime içme gibi sünnetleridir
13)Sünneti hüda nedir?
Peygamberimizin ibadetle ilgili sünnetleridir
14)Hangi iman üstündür?
Tafsili iman
15)İcmali iman ve tafsili iman nedir?
İcmali iman;iman esaslarına kısaca toptan inanmaktır,tafsili iman:iman esaslarına ayrı ayrı delillerine vakıf olarak araştırarak inanmaktır
16)İmanın rüknü nedir?
Kalb ile tasdikdir
17)Zati ve subuti sıfatlar?
ZATİ):vucüd, kıdem,baka,vahdaniyet,muhalefetün lil havadis,kıyam bi nefsihi SUBUTİ:) Hayat ,ilim ,semi, basar,irade,kudret, kelam ,tekvin
18)İlk inen ayetler? Hangi surededir
Alak suresi ilk 5 ayet
19)Mekki ve Medeni sürelerin sayıları.
87 tanesi mekki, 27 taneside medenidir
20)Kur’an ın vahiy katipleri.
4 halife ,Zeyd bin Sabit,Ubeyy bin Ka’b,Halid bin ebi Sufyan
21)Kuran’ın Mushaf haline getirilişi kim zamanında oldu ?
Hz. Ebu Bekir(r.a.)
22) peygamberliğinde ihtilaf edilen üç kişi?
Uzeyr,Lokman ,Zülkarneyn
23)Kuran’da Adı geçen peygamberler kaç tanedir?
25 tanedir
24)Rasül ve nebi?
Rasul:Kendisine Kitap indirilen ,Nebi :Kendine kitap indirilmeyen ve kendinden önceki peygambere indirilen kitapla amel ederler
25)Amentüyü okuyun?
Amentü billahi ve melaiketihi…..
26)Kader ve kaza ?
Kader;Allah’ın ezelden ebede kadar olacak şeylerin zaman ,yer, ve özelliklerini önceden bilip takdir etmesi,,Kaza:Kaderin zamanı gelince Allah Teala tarafından tahakkuk ettirilmesidir
27)İbadetin çeşitleri?
1:Bedenî,2: Malî,3: Hem bedeni hem mali
28)Mükellef kimdir?
İslam dininin emirlerini yapmak yasaklarından kaçmakla yükümlü Müslüman ,Âkil, ve Bâliğ kimselerdir
29)Efal–il mükellefini sayınız?
Farz,vacip,sünnet,müstehap(mendub), mübah,haram ,mekruh,müfsid
30)Hades nedir? Tahareti suğra ve T.Kübra nedir?
Bazı ibadetlerin yapılmasına engel hükmi pisliklerdir,Tahreti suğra:abdestsizlik halinden temizlenmektir.tahareti Kübra :cünüplük ten temizlenmektir.
31)Necaseti galiza ve hafife nedir.
n.galiza:ağır necasetler:idrar,kan, dışkı ,irin, kusuntu,leşler ,şarap… N.hafife:atın dışkı ve idrarı,ehli hayvanların dışkı ve idrarları vb.
32)Mutlak ve mukayyet sular nedir.
Mutlak su:tabiattaki yağmur kar deniz ırmak kuyu sularıdır. Mukayyed su:kavun karpuz vb.gibi meyvelerin suları ile aslı mutlak su olduğu halde rengi kokusu ve akıcılığını kaybeden sulardır
33)Mukayyed sularla abdest alınırmı?
Alınmaz
34)Deniz suyu ile abdest gusul olurmu
olur
35)Hak din ve batıl dinler nedir
Allah’dan indirilen, peygamber ve kitabı olan dinlerdir.şu anda geçerli olan tek hak din İSLAM’dır
36)Muamelat hükümleri nedir
İbadetin dışında kalan hukiki tasarruflar suç ceza vb.hükümlerdir
37)Kur’an ın kaç çeşit hükmü vardır?
İnanç hükümleri, ahlaki hükümler ve ameli hükümler
38)Ameli hükümler kaç kısımdır
İbadet ve muamelat diye iki kısımdır
39Fer’î deliller nelerdir?
İslam hukukunun dayandığı 4 temel kaynaktan başka yine bu delillerin referansında ikinci derecedeki delillerdirbunlar: İstihsan,Mesalihi Mürsele ,Şer’u ma Kablena,Sahabe kavli,Maslahat,Örf, İstishab
40)Havzı Kebir ve Sağir?
Alanı 100 arşın: 68 m2 olan kuyu ve havuz suları havzı kebir denir ki necaset pisletemez böyle bir su kaynağını, küçük olanada havzı sağir denir necaset düştüğü zaman usulüne göre temizlenmesi lazımdır,
41)Temizlik nelerle yapılır?
Su ile,silerek,ateşte yakarak,kaynatarak,kazıyarak,yapı değişikliği ile ve bazı tasarruflar ile temizlik yapılır.
42)Abdestin Kur’an’daki ismi nedir? abdesti tarif ediniz.
El-vuduu’
43)Namazın Kur’an’daki ibaresi nedir.
Es-salat
44)Abdest te elleri yıkamanın hükmü nedir?
Bileklere kadar elleri yıkamak sünnettir.
45)Abdestin Farzları sünnetleri vacipleri nedir ?
Yüzü yıkamak,elleri dirseklere kadar yıkamak,başın 4 te birini mesh etmek,ayakları yıkamak farzdır. Vacipleri yoktur.Kalanları sünnettir.
46)Abdestsiz kılınan namazları sayınız
Abdestsiz kılınan namaz yoktur!..
47)Abdestte ağzıma su vermedim abdest olur mu ?
Olur çünkü sünnetin eksikliği abdeste mani değildir.
48)Kulaklar nasıl mesh edilir?
Şehadet parmakları ile içi,başparmakları ile dışı mesh edilir.
49) Vila nedir?
Ara vermeden abdest azalarını yıkamaktır.
50)İrhas nedir
Peygamberlik görevi verilmeden önce onlarda görülen olağanüstü hallerdir. Kundakta Hz.İsa’nın konuşması buna örnektir.
51)Meunet nedir
Salih müminlerde ortaya çıkan olağanüstü hallerdir.
52)istidrac nedir
Küfrü ve günahı sabit kimselerde kendi isteklerine uygun olağanüstü hallerin zuhur etmesidir.Allah Teala böylece onları daha fazla küfre düçar kılar.
53)ihanet nedir?
Ehli istidracın bazı isteklerinin aksine dönmesi olağanüstü hallerin meydana gelmesidir.Buna Hızlan da denir.Müseylemet-ül Kezzab’ın tek gözü kör olan çocuğun gözünü açmak için tükürüğünü sürünce öbür gözünün kör olması buna örnek gösterilebilir.
54)Berzah hayatı nedir
Kabir hayatı demektir.
55)Haşr nedir?
Mahşer yerinde insanların toplanmasıdır.
56)Ba’s nedir?
Öldükten sonra dirilmektir.
57)Cemi takdim ve cemi te’hir nedir?
Arafat’ta öğle namazının farzının arkasından ikindi namazının farzını kılmak cemi takdim,Müzdelife’de akşam namazını yatsı namazı ile birlikte kılmak cemi Te’hirdir.
58)Tahrime tekbiri nedir?
İftitah tekbiridir.
59)Kıbleyi araştırıp ve araştırmayıp namaz kılanın durumu nedir?
Araştırıp namaz kılan kıbleye isabet etse de etmese de namazı olmuştur. Araştırmayıp namaz kılan kıbleye isabet etmediyse namazı olmaz.
60)Mest müddetini anlatınız?
Mukim olanlarda 24 saat,seferilerde 72 saattir.Bu süreler ilk alınan abdestin bozulması ile başlar.
61)Mestlerdeki özellikler nelerdir?
Su geçirmeyecek,dik duracak ve peş peşe 12.000 adım yürümeye dayanıklı olacak.3 parmaktan daha fazla delik olmayacak.Topuklara kadar ayağı örtecek.
62)Yolcu 48 saatlik süre sonunda mukim oldu ,mesh müddeti devam edermi?
Hayır devam etmez.
63)Çorap üzerine mesh olurmu?
Hayır olmaz.
64)Sargıda mesh in süresi ne kadardır?
Sargıda meshin süresi yoktur iyileşinceye kadar sargı üzerine mesh edebilir.
65)Sargıyı bağlarken veya kırık bir kola alçı alırken gusul veya abdest şart mı?
Şart değildir.
66)Sargıyı meshettin (kolda)sargı düştü abdest bozulurmu?
Bozulmaz.
67) Sargıyı abdestliyken çıkarıp yeniledin, mesh iade edilirmi?
İade edilmez.
68)Yaradaki sargı namazda düştü ne olur?
Hiçbir şey olmaz.Ancak yaranın iyileşmesi sonucu düşerse sadece mesh edilen yer yıkanır ve namaz yeniden kılınır.
69)Mestin biri abdestli iken ayaktan çıktı ne olur?
Abdest bozulmaz mesh bozulur sadece iki ayakta yıkanır ve mest tekrar giyilir.
70)Abdestsiz Kur’an’a el değmek nedir ?
Haramdır.
71)Kuran okumak için teyemmüm aldın,namaz olur mu?
Olmaz.Teyemmümde neye niyet alındıysa o yapılır.
72)Cenaze ve bayram namazında: vakit çok dar abdeste vakit yok teyemmüm olurmu?
Olur çünkü bu namazların kazası yoktur.
73)Vakit namazı ve Cuma namazı vakit çok dar abdeste vakit yok teyemmüm olurmu?
Olmaz çünkü bu namazların alternatifi veya kazası vardır.
74)Odun,demir,mermer demir üzerindeki toz ile teyemmüm olur mu?
Olur çünkü toprak cinsidir.
75)İki parmakla mesh olurmu?
Olmaz.
76)Aynı yere ikinci bir kişi elini koyup teyemmüm yapabilir mi?
Yapabilir.
77)Fecr-i Sadık?
Ufukta günün ilk aydınlığının genişlemesine yayılmasına denir.Sabah namazı vaktinin girdiği andır.
78)Fecr-i Kazib?
Ufukta dikey olarak dar bir şekilde görülüp sonradan kaybolan yalancı aydınlığa denir.
79)Fey-i Zeval?
Güneş tepe noktasındayken cismin mevcut olan gölgesidir.
80)İkindi namazını son vakte ertelemek nedir?
Tahrimen mekruhtur
81)Kutuplarda namaz vakitleri?
Normal namaz vakitleri belli olan en yakın ülkenin saatlerine uyulur.
82)Abdestsiz ezan okunurmu?
Okunur,mekruhtur.
83)Kadın,deli,tıfıl,sarhoşun okuduğu ezanın hükmü?
Mekruhtur ama iade edilir.
84)Nafile namazlarda kıyam olmazsa namaz olurmu?
Mazeretten dolayı oturarak kılabilir.
85)Cenaze yıkamak nedir?
Farz-ı Kifayedir.
86)Secdede özürden dolayı alnını yere koymadı ,secde olurmu?
Olur.
87)Teharri nedir?
Kıbleyi bilmeyen kişinin kıbleyi araştırmasıdır.
88)Mesbuk nedir?
Namaza sonradan yetişen kişidir.
89)Yüzünün tamamı secdeye müsait olmayan nasıl secde yapar?
Yapmaz ancak ima ile yapar.
90)Tesmi nedir?
Semiallahülimenhamideh demektir.
91)Tahmid nedir?
Rabbena lekel hamd demektir.
92)Teverruk nedir?
Kadınların teşehhüd oturuş halidir.
93)Abdesti bozan durumlar nelerdir ?
Vücuddan çıkanlar (idrar,dışkı,kan,irin,ağız dolusu kusmak,yellenmek,),yaslanarak yatarak uyumak,bayılmak,delirmek,sarhoş olmak,namazda gülmek,fahiş mübaşeret.
94)Sarhoşluk abdesti bozar mı?
Bozar.
95)Dizüstü veya bağdaş kurarak oturup uyumak abdesti bozar mı?
Bozmaz.
96)Abdestsiz Kuran’a el sürülebilirmi?
Sürülemez.
97)Kabe abdestsiz tavaf edilebilirmi?
Edilemez.
98)Kahkaha ile gülmek abdesti bozar mı?
Bozmaz.
99)Özürlü bir kişi öğle abdesti ile ikindi namazını kılabilirmi?
Kılamaz her namaz için ayrı abdest alması lazım.
100)Teyemmüm ile namaz kılarken su geldi ne yaparsın?
Namazı bozup abdest alırsın namazını baştan kılarsın.
101)Abdesti bozmayan bir şeydir ama hem abdesti hem namazı bozar?
Kahkaha ile gülmektir.
102)Diş firçalarken akan kan abdesti bozarmı?
Bozmaz ancak kanın tükrüğe galebe etmemesi ve kan akmaması lazım.
103)Sadece kendi duyacak kadar gülen bir kişinin namazı ve abdesti bozulurmu?
Namazı bozulur abdesti bozulmaz.
104)Ağlamak abdesti bozarmı?
Ağlamak abdesti bozmaz.
105)Hangi şekilde ağlamak namazı bozar?
Namazda ahireti ilgilendirmeyen bir mesele için ağlamak namazı bozar.
106)Abdest aldınız kesin biliyorsunuz ama abdestin bozulup bozulmadığından şüphelisiniz ,durumunuz ne olur?
Abdestli sayılırsınız.
107)Abdestinizin bozulduğunu kesin biliyorsunuz ama abdest aldığınızdan şüphelisiniz durumunuz nedir?
Abdestiniz yok sayılır.
108)Bir kişi abdest esnasında veya sonunda abdest azalarından birini yıkayıp yıkamadığından şüphe etse ne yapar?
Şüpheci ve müvesvis bir kişi ise yıkamaz,kendinden emin bir kişi ise yıkar.
109)Kader nedir?
Allah ü Teala’nın ezelden ebede kadar olacak her şeyi,zamanını,yerini ve niteliğini önceden bilmesi ve takdir etmesidir.Alın yazısıdır.
110)Kaza nedir?
Kaderin zamanı gelince Allah tarafından tahakkuk etmesidir.
111 )Kader değişirmi
Kader değişmez,kaza değişir.
112)Tilavet secdesi ve cenaze namazında kahkaha ile gülenin namazı olur mu?
Namazı olmaz,abdesti bozulmaz
113)Abdestlisin ve mesh müddeti bitince abdestte bozulur mu?
Abdest bozulmaz mesh bozulur ayaklarını yıkar mestlerini giyer.
114)Namazdasın ve mesh müddetin bitti ne olur?
Namaz olmaz mesh yenilenip namaz kılınır.
115)Özür veya hükmen suyun yokluğu ile teyemmüm olan bir kişi namazını sonra iade eder mi?
Etmez namazı kabul olur.
116)Abdesti bozan ve devamlı olan beden rahatsızlığına ne denir?
Özür denir.
117)Özürlü kişi aldığı abdestle nafile namaz kılabilir mi?
Kılabilir.
118)Özürlü abdesti ile kaç vakit namaz kılar?
Sadece bir vakit namaz kılabilir.
119)Özürlü kişinin abdesti ne zaman hükümsüz kalır?
Vakit çıkınca.
120)Mazmaza ve istinşak nedir?
Mazmaza gusülde ağzı boğazın girişine kadar gargara ile yıkamak,istinşak burnu genize su gidip yanıncaya kadar su ile temizlemektir.Guslün farzlarıdır.
121)Kendisine gusul gereken kişi neleri yapamaz?
Namaz kılamaz,kurana el değemez,kuran okuyamaz,camiye giremez,kabeyi tavaf edemez.
122)Teyemmüm ne zaman meşru kılındı?
Hicri 6.yıl Ben-i Mustalik Gazvesinde meşru kılındı.
123)Suyun hükmen yokluğu ne demektir?
Var olan suyu sağlık,hayati tehlike veya zorluktan dolayı kullanamama halidir.
124)Teyemmümde suyu araştırma mesafesi ne kadardır?
1 mil(1660 metre)
125)Kendine gusul gereken kişi mecburen teyemmüm yaptı suyu görünce gusul gerekir mi?
Gerekmez.
126)Kadınlar özel hallerinden sonra namazını ve orucunu kaza eder mi?
Namazını kaza etmez orucunu kaza eder.
127)Cenazeye gusul abdesti aldırmanın hükmü nedir?
Farz-ı kifayedir.
128)Kadın cenaze namazı kılar mı?
Kılabilir.
129)Cenaze namazının vakti varmı?
3 mekruh vaktin dışında her zaman kılınabilir.
130)Cenaze namazının rükunleri?
4 tekbir ve kıyamdır.
131)Cenaze namazının vacipleri?
Selamdır.
132)Cenaze namazında cemaat şartmı?
Hayır değil.
133)Cenaze namazının sünnetleri?
Okunan dualar sünnettir.
134)Vakit girmeden okunan ezanın hükmü nedir?
İade edilir.
135)Ezanın hükmü nedir?
Sünnet-i müekkededir.
136)Ezan okuyandaki şartlar nelerdir?
Müslüman,akıllı ve erkek olmak gerekmektedir.
137)Ezan okuyan selam alabilir mi?
Alır fakat mekruhtur.
138)Bir kişi kıbleyi araştırdı soruşturdu ve namazını kıldı ama kıbleye isabet edemediğini öğrendi namazını iade eder mi?
Hayır etmez.
139)Musalli namazda iken kıblede hata ettiğini anlarsa ne yapar?
Namazını bozmadan Kıbleye döner ve devam eder.
140)Musalli kıbleyi bilmiyorsa bilene de sormuyorsa ama araştırıyor fakat kıbleye isabet edemediyse namazı olur mu?
Olmaz.
141)Musalli kıbleyi bilmiyor araştırmıyor namaza kıble ile ilgili şüphe ile duruyor ama namazda kıbleye isabet ettiğini anlıyor namazı olur mu?
Olmaz.Zira şüphe üzerine sağlam görüş bina edilemez.
142)İftitah tekbirinin hükmü nedir?
Namazın rüknüdür,farzdır.
143)İftitah tekbirinin diğer adı nedir?
Tahrime tekbiridir:Bu tekbirle namaz dışında yapılması helal olan fiiller haram hale geldiği için tahrime denilir.Örnek;Konuşmak.
144)İftitah tekbirinde AAALLAH ve EKBAAR uzatılarak okumanın hükmü nedir?
İftitah tekbiri geçerli olmaz dolayısıyla namaz olmaz.
145)İftitah tekbirinde EGBER okumanın hükmü nedir?
İftitah tekbiri ve namaz geçerli olur.Zira bunu ayırt etmede çoğu kimse için zorluk vardır.
146)İma nedir?
Ayakta duramayanın,oturduğu veya yattığı yerde namazını hafifçe başını öne eğmesiyle kılmasıdır.Secde için başını rükudan biraz daha fazla eğer.
147)Oturarak da namaz kılamayan ne yapar?
Yatarak ayaklarını kıbleye doğru uzatarak ima ile kılar.
148)Yan yatarak yüzü kıbleye döndürmekle ima olur mu?
Olur.
149)Kişi başını da oynatamıyor gözü ile ima yapabilir mi?
Hayır yapamaz.
150)Bayılan kişinin namazlarının kazası nasıl olur?
Bir günden az ise ayıldığında kılamadığı namazlarını kaza yapar.Daha fazla baygın durmuş ise kazaya gerek yoktur.Örn;Uzun süreli komada kalan kişinin namazları bu hükümdedir.
151)Namazda Fatihayı okumanın hükmü nedir?
Vaciptir.
152)Farzların 3. Ve 4. Rekatlarında fatihayı okumanın hükmü nedir?
Sünnettir.
153)Zammı sureyi fatihadan önce okumanın hükmü nedir?
Vacibin terkidir sehiv secdesi gerekir.
154) Tadil-i erkân nedir?
Namazda rüku,secde ve bunlardan kalkışta vücudun sükunet bulmasıdır.Vaciptir.
155)İmama rûkuda yetişen imama nasıl uyar?
Ayakta iftitah tekbirini alır ikinci bi tekbir almadan ellerini bağlamadan direk rükuya eğilir.
156)İmama uyan kişi(müktedi) imamdan önce rukuya gitse ne yapar?
Kalkar tekrar rükuda iken imama yetişir.
157)Ruku secde ve intikal tekbirlerinin ve tesbihlerinin hükmü nedir?
Sünnettir.
158)Secdede alnı yere koyup burnu yere koymayanın secdesi olur mu ?
Olur.
159)Secdenin birini unutan ne yapar?
Selamdan sonra bir secdeyi yapar son oturuşu tekrar eder ve sehiv secdesi yapar.
160)Özürsüz olarak alnını yere koymayanın secdesi olur mu?
Olmaz.
161)Secde edilen yer ayakları koyduğumuz yerden en fazla kaç cm yüksekte olabilir?
23 cm
162)Kamet getirmenin hükmü nedir?
Sünnettir.
163)İftitah tekbirini musallinin kendi duyacak kadar sesli almasının hükmü nedir?
Farzdır.
164)Kıyamda sağ eli sol el üstüne koymak nedir?
Sünnettir.
165)Her rekatta Fatiha öncesi besmelenin hükmü nedir?
Sünnettir.
166)Namazda fatihadan sonra amin demenin hükmü nedir?
Sünnettir.
167)Secdede iki ayağı yere koymak nedir?
Farzdır.
168)3 ve 4 rekatlı farz namazlarda 3. Ve 4. Rekatlarda fatihadan sonra sure okumak nedir?
Fatihadan sonra sure okumamak vaciptir.
169)Namazda Ettehıyyatü yü okumak nedir?
Vaciptir.
170)Namazda salli barik Rabbenaları okumak nedir?
Sünnettir.
171)1. secdeden kalkmak nedir?
Farzdır.
172)2. secdeye yatmak nedir?
Farzdır.
173)Secdeden sonra ki rekata kalkmak nedir?
Vaciptir.
174)Gündüz namazlarında kıraatı gizli okumak nedir?
Vaciptir.
175)Müdrik nedir?
İmama başından beri uyup onunla namazı tamamlayan kişidir.
176)Mesbuk nedir?
İmama birinci rekattan sonra yetişen kişidir.
177)Lahik nedir?
Namaza imamla başlayan ama abdesti bozulup namazdan çıkıp abdestini alıp hiçbir şey konuşmadan tekrar aynı namazını tamamlayan kişidir.
178)Namazda kunut tekbirinin hükmü nedir?
Vaciptir.
179)Namazda kunut duasının hükmü nedir?
Vaciptir.
180)Namazda selamın hükmü nedir?
Vaciptir.
181)Musallinin namazda selamı önce sağa vermesinin hükmü nedir?
Sünnettir.
182)1.selamın hükmü nedir?
Vaciptir.
183)Muhazat nedir?
Aynı namazda kadın ve erkeğin cemaatle bir rükun eda edecek kadar yan yana durmasıdır.Kadının yanında ki iki kişi ve arkasında ki bir kişinin namazı olmaz.
184)Cenazede muhazat olur mu?
Hayır olmaz.
185)Kabe de muhazat olur mu?
Olmaz.
186)Münferit musallilerde muhazat olur mu?
Olmaz.
187)Namazda secde ayetinden dolayı tilavet secdesini yapmak nedir?
Vaciptir.
188)Musallinin sehiv secdesini yapmasının hükmü nedir?
Vaciptir.
189)Kabristanda namaz kılmanın hükmü nedir?
Mekruhtur.
190)İmamın sesli okunan namazlardaki sesli kıraatının hükmü nedir?
Vaciptir.
191)İmamın sesiz okunan bütün namazlarda ki sessiz kıraatının hükmü nedir?
Vaciptir.
192)Müktedi kimdir?
İmama uyan kişidir.
193)Müktedinin imamın kıraatını dinlemesinin hükmü nedir?
Vaciptir.
194)Müktedinin hafi namazlarda vacip olan kıraatı okumayıp dinlemesinin hükmü nedir?
Vaciptir.
195)Mihrabiye nedir?
Namaz sonunda okunan mutad aşırlardır.
196)Namazın vaciplerinden birini sehven terk eden biri ne yapar?
Sehiv secdesi yapar.
197)Namazın vaciplerinden birini kasten terk eden biri ne yapar?
Namazı yeniden kılmalıdır.
198)Namaz kılanın önünden geçmek nedir?
Tahrimen mekruhtur.
199)Sütre nedir?
Namaz kılanın önünden geçene engel olması için önüne koyduğu şeylerdir.
200)Sütrenin hükmü nedir?
Sünnettir.
201)Kazaya kalan namazlar cemaatle kılınabilir mi?
Kılınabilir.Cemaatin hepsinin aynı namazı kazaya bırakmış olması lazımdır.
202)Cemaatle öğlen vakti sabah namazının kazasını kılanların okuyuşu nasıl olması lazım?
Cehri olması lazım.
203)Musalli namazda bir secdeyi sehven yapmasa ne olur?
Selamdan sonra secdeyi kaza eder.
204)Dört rekatlık namazda ka’de-i ahireyi unutan ve ayağa kalkan ne yapar?
a-Beşinci rekatın secdesini yapmadan hatırlarsa oturur ka’desini yapar selamdan sonra sehiv secdesi yapar.
b-Beşinci rekatın secdesini yaptıysa bunu altıya tamamlar.Altı rekatlık nafile namaz kılmış olur
205)Namazda ka’de-i ahire yi yapıpta unutarak ayağa kalkan ne yapar?
a-Beşinci rekatın secdesine varmadan hatırlarsa tahiyyata oturur selam verdikten sonra sehiv secdesi yapar.
b-Beşinci rekatın secdesinden sonra aklına gelirse bir rekat daha kılar:dört rekatı farz iki rekatı nafile olur.
206)3 ve 4 rekatlık namazda imam 1. Ve 2. Rekatta fatihadan sonra sureyi sehven okumadı ne yapar?
3 ve 4. Rekatta imam Fatiha ve zammı sureyi cehri okur sehiv secdesi yapar.
207)Bir namaz içinde musalli 3 tane sehiv secdesi gerektirecek hareket yaptı kaç sehiv secdesi yapar?
Bir tane yeterli olur.
208)Oturarak namaz kılan ruku için ne kadar eğilir?
Alnı dizine paralel olacak şekilde eğilir.
209)Oturarak namaz kılan secde için ne kadar eğilir?
Rükusundan biraz daha fazla eğilir.
210)Oturarak namaz kıldıran imama ayaktaki cemaat uyabilir mi?
Uyabilir.
211)Nafile namaz kılmak isteyen farz kıldıran bir imama uyabilir mi?
Uyabilir.
212)Farzı evde kılan bir kişi aynı vaktin namazını tekrardan cemaatle kılabilir mi?
Kılabilir.Evdeki namazı farz olur imama uyduğu nafile olur.
213)Çok yumuşak şeylere secde etmek caiz midir?
Hayır,yüzü ve alnı kaybolmayacak şekilde sertliği hissetmesi lazım.
214)1 imam var birde kadın bu iki kişi cemaat olabilir mi?
Evet olabilir.
215)Cemaat imama kaç yerde uymaz?
4 yerde uymaz: A-Cenazede imam 5. Tekbiri aldığında B-Bayram namazında fazla tekbir aldığında C-Namazda peş peşe 3.secdeye gittiğinde D-Son oturuştan sonra fazla rekata kalktığında uymaz. İmamı uyarır.
216)Musalli nafile namazını bozduğunda ne yapmalıdır?
İadesi vaciptir yeniden kılmalıdır.
217)Sebepsiz yere boğazını temizlemek için ses çıkaranın namazı ne olur?
Namazı fasit olur.
218)Namazda ağlamanın hükmü nedir?
Dünyalık içinse bozulur Allah içinse iyidir bozulmaz.
219)Musalli namazda aksırdığında kendisine elhamdülillah dese ne olur?
Namazı bozulmaz.
220)Musalli aksıran bir kişiye yerhamükellah dediğinde ne olur?
Namazı bozulur.
221)Musalli namazda yüksek sesle güldüğünde ne olur?
Hem abdesti hem namazı bozulur.
222)Cenaze namazında kahkaha ile gülündüğünde ne olur?
Sadece namazı bozulur.
223)İmam sehiv secdesini terk etse ne yapar?
Cemaatte terk eder.
224)Kadınlar cemaatle kendi kendilerine namaz kılabilirler mi?Hükmü nedir?
Kılabilirler ama mekruhtur.
225)Kadınlar kabir ziyareti yapabilir mi?
Fitneye sebebiyet vermemesi açısından yapamazlar ancak ihtiyar kadınlara müsaade verilmiştir.
226)Namaz kılınmasına izin verilmeyen iş yerlerinde kişi namazını nasıl kılar?
Cemi takdim Cemi tehir ile kılar.
227)Yolculukta Hanefiler cem’i takdim yapabilir mi?
Yapamazlar.
228)Yatsı namazının Farzını tek başına kılan bir grup teravih namazını cemaatle kılabilirler mi?
Kılamazlar.
229)Kasr-ı salat nedir?
Yolcunun kısaltarak kıldığı farz namazdır.
230)Cuma namazını özürden dolayı kılamayan ne yapar nasıl yapar?
Ezansız kametsiz öğlen namazı kılar.
231)Namazda bilerek veya bilmeyerek anlaşılır bir ifade ile ses çıkaranın namazı ne olur?
Namazı bozulur.
232)Musalli,aksıran bir kişiye yerhamükellah dese yahut bir duaya amin dese ne olur?
Namazı bozulur.
233)Musalli kendisine aksırınca yerhamükellah dese ne olur?
Namazı olur.
234)Musalli işitilen bir habere istirca’ ayetini okusa ne olur?
Namazı bozulur.
235)Müktedi imamın okuyuşuna cevaben cellecelalühü,Allahüekber,sadakallahülazim yahut salavat getirse ne olur?
Namazı bozulur ancak cevaben değilde tazim ve saygı için söylemişse bozulmaz.
236)Musalli ikaz için namazda olduğunu belli etmek için sübhanallah elhamdülillah dese ne olur?
Namazı bozulmaz.
237)Musalli selam verse,alsa ne olur?
Namazı bozulur.
238)Musalli ima ile salam alsa ne olur?
Namazı bozulmaz.
239)Musalliye birisi ileri git,geri gel,yer aç gibi talimatlar verse ve o da yapsa ne olur?
Namazı bozulur.
240)Musalli önünde açık duran Kuran’dan okuyarak namaz kılsa ne olur?
Namazı bozulur.
241)İmam kıraat esnasında takıldı ve başka bir ayete geçti.Cemaatte önceki ayeti düzelttiğinde İmamda ona uydu bu durumda cemaatin ve imamın namazı ne olur?
Cemaatten düzelten kişinin namazı bozulur,imamda geri dönüp o ayeti düzeltirse imamın ki bozulur.
242)Musalli başka bir cemaatin imamını düzeltmek için ayet okusa ne olur?
Namazı bozulur.
243)Amel-i kesir ve amel-i kalil nedir?
Ameli kesir:namazı bozan davranışlardır. Bir rükunda peş peşe 3 defa aynı hareketi yapmak gibi. Ameli kalil ise namazı bozmayan davranışlardır. Peş peşe 2 defa yapılan hareketlerdir.Namazda çalan cep telefonunu kişinin tek elle alıp kapatması da ameli kalildir.
244)Namazda özürsüz ardı arda durmadan 3 adım yürümenin hükmü nedir?
Namaz bozulur.
245)Musalli bir rukün eda edecek kadar ara ile beş adım yürüse ne olur?
Namazı olur.
246)Emzirmek annenin abdestini bozar mı?
Bozmaz.
247)Namaz kılan kadının sehven başı açılırsa ne olur ne yapması lazım?
Bir rükun geçmeden örterse namazı olur.
248)Musallinin kendi avret yerini bilerek açmasının hükmü nedir?
Namazı bozulur.
249)Namazın bir rüknünü kaza etmeksizin terk etmekle namaz bozulur mu?
Evet bozulur
250)4 rekatlık bir namazda 1. oturuşta yanlışlıkla selam veren ne yapar?
Namazı bozucu bir davranışta bulunmadıysa 3. Ve 4. Rekatı kılar sehiv secdesi yapar.
251)Musallinin kıraat esnasında sehven yaptığı hareke yanlışları namazı bozar mı?
Bozmaz.
252)Musalli Es-samed yerine Es-semed okusa namazı bozulur mu?
Hayır bozulmaz. Zira bu harflerde mahreç yakınlığı mevcuttur.
253)Musalli bir zorlama olmaksızın iki harfi birbirinden ayırması mümkün iken, Es-Salihat yerine Et-Talihat dese namaz bozulur mu?
Evet bozulur.
254)Musalli bir zorlama olmaksızın iki harfi birbirinden ayırması mümkün iken, Allahü EhaD yerine Allahü EhaT dese namazı bozulur mu?
Bozulur.
255)Musalli sıratallezine yerine siratallezine(sin ile) dese namaz bozulur mu?
Evet, namazı olur. Zira bu iki harfi birbirinden ayırmak çoğu kişi için güçtür.
256)Musalli Veleddallin yerine Velezzallin(zı harfi ile) dese namaz bozulur mu?
Namazı olur.
257)Musalli İyyake yerine İyake dese namaz olur mu?
Namazı olur.
258)Musalli sıratallezine yerine es-sıratallezine dese namazı olur mu?
Namazı olur.
259)Musalli İyyake na’büdü yü İyya- kena’büdü diye okusa olur mu?
Namazı olur.
260)Namazda Kurandan bir kelime tekrar edilse ve mana bozulmasa namaz olur mu?Örn:Rabbi Rabbil alemin gibi.
Namaz olur.
261)Kelimelerin yer değiştirmesi mana değişikliğine yol açmasa namaz olur mu? Örn: İnnallahe alimün habirun yerine:İnnallehe habirün alimün dese
Namaz olur.
262)Peltek konuşanın ra harfini ga okuması namazı bozar mı?Örn: RAbbil Alemin yerine gabbil alemin dese,
Namaz olur. Zira mazur sayılır.
263)Delinin kıldırdığı namaz olur mu?
Olmaz.
264)Mümeyyiz olmayan çocuğun imameti geçerlimidir?
Geçerli değildir.
265)Kadından imam olur mu?
Kadın erkeklere imamlık yapamaz.Kadın cemaate aynı hizada durarak imamlık yapabilir.Ama mekruhtur.
266)Özürlüden imam olur mu?
Olmaz.Ancak kendi cinsinden bir özürlü varsa ona imam olabilir.
267)Peltek okuyan bir kişinin (Ra harfini ga gibi) imameti caiz midir?
Hayır değildir imamlık yapamaz.
268)Fasığın imamlığı caiz midir?
Namaz sahihtir ama imamlığı mekruhtur.
269)Âmanın imamlığı caiz midir?
Necasetten sakınmasında zorluk olduğu için tenzihen mekruhtur.
270)Farz kılmak isteyen bir kişi nafile namaz kılana uyabilir mi?
Uyamaz, kuvvetli zayıf üzerine bina edilmez.
271)Abdestli bir kişi teyemmümle namaz kılan bir kişiye uyabilir mi?
Uyabilir.
272)İmamdan önce rüku ve secde yapanın durumu nedir?
Rekat batıl olur.Rekatı iade etmezse namaz olmaz.Selamdan sonra kalkar bir rekat iade eder ve sehiv secdesi yapar.
273)Musalli namazda secde ayeti okudu ve daha kıraatini bitirmedi ise tilavet secdesini nasıl yapar?
Hemen direk secdeye gider bir kere tilavet secdesini yapar ayağa kalkar kıraatine devam eder.
274)Musalli namazda kıraatinin son ayeti olarak secde ayeti okudu ise tilavet secdesini nasıl yapar?
Namazın rükusunu ve secdesini normal olarak yapar bu arada tilavet secdesini de yapmış gibi kabul edilir.
275)İmamın cehri okuduğu secde ayetini namaz kılmayan duyarsa secde gerekir mi?
Evet gerekir.
276)Musalli,namaz kılmayanın okuduğu secde ayetini duyarsa tilavet secdesi gerekir mi?
Evet gerekir.
277)Namazda okunan secde ayetinin tilavet secdesi namaz dışında yapılabilir mi?
Hayır yapılamaz.
278)Kadınlar özel hallerinde tilavet secdesi yapabilirler mi?
Hayır yapamazlar.
279)Secde ayetinin tercümesi okunduğunda tilavet secdesi vacip olur mu?
Evet olur.
280)Tilavet secdesi namaz dışında cemaatle yapılabilir mi?
Hayır yapılmaz.
281)Abdestin bozulması tilavet secdesini bozar mı?
Evet bozar.
282)Bir kişi namaz dışında tilavet secdesini nasıl yapar?
Abdestli kıbleye döner niyet eder ellerini kaldırmadan tekbir getirip direk secdeye yatar.Bir kere secde yapar tekbir getirerek ayağa kalkar ayakta semiğna ve etağna ğufranake Rabbena ve ileykel masîr der.. Bunu okuması müstehaptır.
283)Kuranda kaç yerde secde ayeti vardır?
14 yerde vardır.
284)Öğle namazını kılamayan bir kişi ikindi namazında bunu nasıl kaza eder?
Önce öğlen namazını kaza eder sonra ikindi namazını kılar.
285)Başlanan bir sünnet namaz yarıda bırakılırsa bu namazın kazası olur mu?
Hayır olmaz.
286)Cenaze namazının hükmü nedir?
Farzı kifayedir.
287)Cenaze namazında kaç kişi cemaat olmalıdır?
Cenaze namazında cemaat şart değildir.
288)Kadınlar cenaze namazı kılabilir mi?
Evet kılabilir.Cemaatle de tek başına da kılabilir.Farzı kifaye de ifa edilmiş olur.
289)Rüku ve secdesi olmayan namaz var mıdır?
Cenaze namazıdır
290)Erkeklerin kefeni kaç kısımdır?
3 kısımdır: Gamis,İzar ve Lifafe dir.
291)Cenazeyi yıkamak için su yoksa ne yapılır?
Teyemmüm yaptırılır.
292)Ölünün saç sakal tıraşını yapmak tırnak kesmek saçını taramak caiz midir?
Hayır hiçbir şey yapılmaz.
293)Mavi bezden kefen olur mu?
Olabilir.Efdal olanı beyazdır.
294)Cenaze namazında imama sonradan uyan kişi ne yapar?
İmamın selamından sonra o selam vermez yetişemediği kaç tekbir varsa dualarını okumadan peş peşe o tekbirleri getirir selam verir.
295)Cenaze namazında tekbirin biri eksik olsa namaz geçerli olur mu?
Hayır olmaz.
296)Cenaze namazının rükünleri(farzları) nelerdir?
4 tekbirle kıyamdır.
297)Cenaze namazının vacipleri nelerdir?
Selamdır.
298)Cenaze namazının sünnetleri nelerdir?
Sübhaneke,salli barik ve cenaze duası ve imamın cenazenin göğsü hizasında durmasıdır.
299)Cenaze namazını şartı nedir?
Niyettir.
300)Cenaze namazı bütün vakitlerde kılınabilir mi?
3 mekruh vakit dışında tüm gün kılınabilir.
301)Cenaze namazını neler bozar?
Namazı bozan her şey cenaze namazını da bozar.
302)Sağ doğup hemen ölen çocuğun cenaze namazı kılınır mı?
Yıkanır kefenlenir ve kılınır?
303)Ölü doğan çocuğun cenaze namazı kılınır mı?
Yıkanır bir beze sarılır cenaze namazı kılınmadan defnedilir.
304)Orucun kurandaki adı nedir?
Savm dır.
305)Oruç kimlere farzdır.
Müslüman,akıllı,ergenlik çağında olan oruç tutmaya gücü yeten,mukim olan herkese farzdır.
306)Ru’yet-i Hilal nedir?
Ramazan orucu için şaban ve ramazan hilalinin bayram içinde şevval hilalinin gözlemlenmesidir.
307)Oruç çeşitleri nelerdir?
Farz Olan Oruçlar:Ramazan orucu,ramazan orucunun kazası,kefaret oruçları..
Vacip Olan Oruçlar:Adak ve bozulan nafile oruçların kazası
Sünnet Olan Oruçlar: Muharrem ayının 9-10-11. günleri oruç tutmak.
Müstehap Olan Oruçlar: Kameri ayların 13-14-15. günleri,pazartesi Perşembe günleri, 6 şevval orucu
Mekruh Olan Oruçlar:
a-Tenzihen Mekruh: Muharrem ayının sadece 10. günü,yalnız Cuma gününü oruçlu geçirmek
b-Tahrimen Mekruh: Ramazan bayramının 1. Kurban bayramının ilk 4 gününü oruçlu geçirmektir.

308)Ramazan orucuna nasıl ve ne zamana kadar niyet edilebilir?
Akşam namazından sonra öğlen öncesine kadar niyet edilebilir. Dil ile niyeti unutan bir kişinin kalbinde ki niyeti veyahut sahura kalkması niyet yerine geçer.
309)İmsaktan önce niyet edilmesi gereken oruçlar hangileridir?
Kefaret oruçları,nafilenin kazası,adak oruçları ve ramazan orucunun kazasıdır.Bunların imsaktan sonra ki niyetleri geçerli değildir.Tutulursa nafile olur.
310)Oruca niye eden ve sahur yemeği yiyen ama imsaktan önce niyetinden dönene ne gerekir?
Dönebilir bir şey gerekmez.
311)Ramazan ayının girdiğini bilen kişi orucu ne tutmaya nede tutmamaya niyet etti ise bu kişinin durumu nedir?
Oruçlu değildir.
312)Ramazanda geceden bayılan ve istiva zamanından önce ayılan kişi oruca niyet etse olur mu?
Olur.
313)Oruçta serinlemek için yıkanmak caiz midir?
Caizdir.
314)Oruçlunun gül yağı,esans,parfüm kullanması caiz midir?
Caizdir
315)Kimler oruç tutmayabilir?
Hasta,seferi,gebe,yaşlı,cihada gidenler ve özürlüler tutmayabilir.
316)Ramazan orucunu bozmakla sadece kazayı gerektiren durumlar nelerdir?
Tedavi amaçlı orucu bozmak,Mu’tad dışı ikrah edilerek çiğ et,hamur,toprak,bir avuç tuz,ham meyve ve yanlışlıkla bir şey yemek kazayı gerektirir.
317)Oruçta kefaret nedir?
Ramazan orucunda bile bile bir şeyin yenilip içilerek orucun taammüden bozulmasıdır.Bu kişi iki kameri ay ara vermeden oruç tutacak bir günde kazasını tutacaktır.Kameri ayı takip edemeyen kefaret borçlusu 60 gün ceza olarak bir günde kaza olarak peş peşe oruç tutar.
318) Ramazan orucunun kazasını tutarken bile bile bu orucu bozana ne gerekir?
Sadece bozduğu orucun kazası gerekir.
319)Kefaret orucunda özürlü kadın ne yapar?
Özründen temizlendiğinde kaldığı yerden ara vermeden devam eder.
320)Orucun fidyesi nedir?
Orucun kazasını tutmaya gücü yetmeyen sürekli hasta ve ihtiyarların tutamadığı her bir gün oruç için sabah akşam bir fakiri doyurmasıdır veya bu yemeğin bedelinin para olarak fakire verilmesidir.
321)Ramazan orucunda kefaret borcu olan bir kişi fidyesini nasıl öder?
A-60 fakiri sabah akşam doyurması B-120 fakiri bir öğün doyurması C-Bir fakiri atmış gün doyurması D-Bir fakire atmış gün o parayı günü gününe ödemesi lazımdır. Ancak bir fakire 60 günlük fidye parasını tek seferde veremez.
322)Oruç kefaretini düşüren sebepler nelerdir?
Bile bile ramazan orucunu bozan kefaret sahibi eğer aynı günde hastalandı ise veya kefaret sahibi kadınsa ve ay haline rastlarsa kefaret düşer.
323)Kefareti mucip olan bir kişi aynı gün sefere çıksa kefaret düşer mi?
Düşmez.
324)Oruçlu abdest alırken elinde olmadan boğazına su kaçırdı ise ne gerekir?
Kaza gerekir.
325)Oruçlu kendi isteği ile ağız dolusu istifra etti ise ne gerekir?
Kaza gerekir.
326)Oruçlu kişi kendi isteği ile sigara dumanını içmeden içine çekti ise ne gerekir?
Kefaret gerekir.
327)Oruçlu kişi unutarak yedi ve içti ise orucu bozulur mu?
Hayır bozulmaz orucuna devam eder.
328)Kendi isteği ile olmadan istifra etmek orucu bozar mı?
Hayır bozmaz.
329)Hastaların kullandığı nefes açıcı spreyler orucu bozar mı?
Bozmaz.
330)Göz,burun ve kulak damlaları,dil altı hapları orucu bozar mı?
Hayır bozmaz.
331)Tedavi amaçlı ağrıyı dindirici enjeksiyonlar orucu bozar mı?
Hayır bozmaz.
332)Oruçlu kişiye gıda keyif kuvvet verici enjeksiyonlar orucu bozar mı?
Evet bozar.
333)Kan vermek orucu bozar mı?
Hayır bozmaz.
334)Hastaya serum vermek orucu bozar mı?
Evet bozar.
335)Unutarak yiyen,oruçlu iken tabi olarak istifra eden kişi orucun bozulmadığını bildiği halde yemek yese ne olur?
Kaza ve kefaret gerekir.
336)Ramazan ayında 3 gün baygın olan kişi ayıldığında ne yapar?
Bayıldığı günü kaza etmez zira o günün orucuna zaten niyet etmiştir.Diğer iki günü kaza eder.
337)İtikaf nedir?
Ramazanın son 10 gününde Allah rızası için camide ibadet niyetiyle durmaktır.Sünneti müekkededir
338)Fıtır sadakası nedir?
Ramazan ayında nisap miktarına malik her müslümanın yaratılış şükranı olarak kendisinin vermesi vacip olan sadakadır. Her aile ferdi için fitre vermek gereklidir.
339)Fıtır sadakası için kişinin malından bir yıl geçmesi zorunluluğu var mıdır?
Hayır yoktur.
340)Fitre kimlere verilebilir.
Zekat verilen herkese fitre verilebilir.
341)Fitrenin miktarı ne kadardır?
Sabah akşam bir fakiri doyuracak kadar para miktarıdır.
342)Bir kişi kimlere fitre veremez?
Bakmakla yükümlü olduğu anne baba,kendi çocukları torunlarına fitre veremez.
343)Zekat kimlere farzdır?
Müslüman,âkil baliğ,hür ve zengin olanlara farzdır.
344)Gayri Müslim zekat verebilir mi?
Zekat ile yükümlü değildir.
345)Gayri Müslime zekat verilir mi?
Hayır verilemez.
346)Nisap miktarı ne demektir?
Kişinin bir yıllık aile ihtiyaçlarını tümü ile giderdikten ve borçlarını kapattıktan sonra elinde kalan servetinin 80.18 gram altına tekabül etmesi nisap miktarıdır.Servetin zekatı gerektiren miktarı diye de ifade edilebilir.
347)Altının zekat miktarı ne kadardır?
20 miskal yani 80,18 gramdır.
348)Gümüşün nisap miktarı ne kadardır?
200 dirhem yani 561 gramdır.
349)Havaic-i Asliye nedir?
Kişinin asli ihtiyaçlarıdır. Bir insanın ve ailesinin temek ihtiyaç maddeleri,ev,araba,giyim eşyası,ticaret için olmayan ev aletleri,bir yıllık maişet bedelidir ki bunlara zekat düşmez.
350)İnci zümrüt elmas gibi ticaret malı olarak kullanılmayan süs eşyalarından zekat alınır mı?
Hayır alınmaz.
351)Nisap miktarı parası veya malı olan bir kişini o kadarda borcu olsa zekat düşer mi?
Hayır düşmez.
352)Ev,dükkan aletleri nakil vasıtalarına zekat düşer mi?
Hayır düşmez.
353)Alacağı olan kişi henüz parasını tahsil edememiş ise zekat düşer mi?
Hayır düşmez.
353)Koyunların nisabını anlatınız?
Bir yıl üzerinden geçince : 40 dan 120 ye kadar 1 tane koyun, 121 den 201 e kadar 2 koyun……
354)Büyükbaş hayvanların nisabını anlatınız?
30 da 1 dir. 2 yaşına giren bir erkek veya dişi dana verilir.
355)Nisap miktarı malda aranan özellikler nelerdir?
-Büyüyen,artan bir mal olacak. Örn:Malın ticaret,ziraat veya doğumla artması gibi…
356)Kadın kocasından mehir alacağına zekat verir mi?
Hayır veremez.
357)Zilyet nedir?
Malın mülkiyetine fiilen sahip harcama yetkisi olan kişidir.
358)Havl-i Havelan nedir?
Zekat verilecek nisap miktarı malın üzerinden bir kameri yılın geçmesidir.
359)Altın,gümüş,para,ticari mallar ve saime hayvanlarda havl-i havelan uygulanır mı?
Evet uygulanır.
360)Toprak ürünleri ve madenlerde havl-i havelan uygulanır mı?
Hayır uygulanmaz.
361)Saime nedir?
Yılın yarısından fazlasını merada otlayarak geçiren hayvanlardır.
362)Öşür nedir?
Toprak mahsüllerinin zekatıdır.Masraflar çıkınca hasatın 10 da birinin verilmesidir.
363)Madenlerin zekatı nasıldır?
5 de birdir.
364)Ödünç verilen paraların zekatı nasıldır?
Bunlar tahsil edildikten sonra geçmiş yılların zekatı verilir.
365)Zekatta niyet şartmıdır?
Evet şarttır.
366)Zekat malı kayboldu veya çalındı ise zekat düşer mi?
Hayır düşmez.
367)Kişi fakire zekatını verdi ama niyet etmedi ise zekatı kabul olur mu?
Mal fakirin elinden çıkmış ise olmaz. Hala elinde ise niyet eder ve kabul olunur.
368)İzinsiz olarak başkasının malından zekat verilir mi?
Hayır verilmez.
369)Kişi yılın belli zamanlarında fakirlere dağıttığı mal ve para için bir süre geçtikten sonra onlar benim zekatım olsun dese olur mu?
Hayır olmaz.Her verdiğinde zekat niyeti ile vermesi lazımdır.
370)Malının tamamını sadece sadaka niyeti ile verenin zekat borcu düşer mi?
Evet düşer.
371)Zekatın sahih olması için gereken şartlar nelerdir?
-Niyet,-temlik.
372)Temlik nedir?
Zekatın bizzat fakirin eline ulaşmasıdır.
373)Bir fakire nisap miktarını dolduracak kadar zekat verilebilir mi?
Verilebilir, mekruhtur.
374)Zengin, kiracısından ücret almayıp bunu zekatıma sayıyorum dese olur mu?
Hayır olmaz zira fakirin eline geçmiyor.
375Kişi fakire borç verdi ve sonradan borcu almayıp bunu zekatına sayabilir mi?
Eğer hala mal fakirin elindeyse olur.Harcadıysa olmaz.
376)Fakirde ki alacağını zekatına saymak isteyen kişi ne yapar?
Alacağı kadar parayı fakire zekat olarak öder. Fakir ise aldığı parayı borcunu ödemek üzere iade eder. Böylece zekat ödenmiş olur.
377)Haram maldan zekat olur mu?
Hayır olmaz.Ya sahibine iade edilir ya da fukaraya dağıtılır.
378)Ev parası biriktiren kişi bir yıl geçince nisap miktarı paradan zekatını verir mi?
Evet verir.
379)Ortak iki kişiden biri ortağının haberi olmadan onun zekatını verse olur mu?
Olmaz sadece kendi zekatını vermiş olur.Ortaklar ibadette birbirinin vekili değildir.Ancak zekat için vekil tayin etmişse olur.
380)Kişi zekatını araştırdığı halde yanlışlıkla fakir olmayana verdi ise zekat olur mu?
Evet olur.
381)Kişi zekatını araştırmadan fakir zannıyla zengin birisine verdi ise zekat olur mu?
Olmaz.
382)Kişi “falan kişide alacağım parayı sen al o sana zekatım olsun” dese,fakirde o parayı alsa zekat kabul olur mu?
Olur.
383)Zekat borcu olan kişi vermeden ölse malından zekat alınır mı?
Hayır niyet etmediği için alınmaz.
384)Gayri Müslim den zekat alınır mı,verilir mi?
Alınmazda verilmezde.
385)Bir kişinin zekatla yükümlü olmasının şartları nelerdir?
a-mükellef olması , b-nisap miktarı malı olması , c-malın nami olması , d-zilyetlik , e-havli havelan , f-borçlu olmamak
386)Zekatta,hac parası borçtan sayılır mı?
Hayır hac parasını düşemez.
387)Balın zekatı nasıldır?
10 da birdir.
388)Kimlere zekat verilmez?
Ana-baba,Büyük baba,babanne,çocuk,torun,eşler birbirine,zengine,gayri Müslime,cami çeşme gibi yerlere zekat verilmez.
389)Ölen bir kişiye zekat verilir mi?
Verilmez zira temlik gerçekleşmemiş olur.
390)Ticaret malı için alınıp satılan hayvanların zekatı nasıldır?
Kazandığı kârdan 40 da bir verilir.
391)38 koyunu 29 ineği 4 devesi olan kişi zekat verir mi?
Hayır vermez.
392)500 gram altını olan kişi fakire 40 gram altın bilezik verse ileriki yılların zekatını da vermiş olur mu?
Evet olur.
393)Hac ibadeti hangi yıl farz kılındı?
Hicri 9.yıl da
394) Hz. Peygamber kaç hac yapmıştır hangi yılda yapmıştır?
Hicri 10.yılda bir hac yapmıştır.
395)Hac kimlere farzdır?
Müslüman,akil baliğ,hür,zengin ve hac zamanının idrak eden kişilere farzdır.
396)Haccın edasının şartları nelerdir?
Sağlıklı olmak,hacca gitmesinde bir engel olmamak,yol emniyeti,kadının mahreminin yanında olması,kadının iddet süresinin bitmesi.
397)Haccın sıhhatinin şartları nelerdir?
İslam,özel yerler,özel vakit ve ihramdır.
398)İhram ne demektir?
Hac ve umre niyetiyle diğer zamanlarda helal olan işlerin hac ve umre esnasında kişiye haram kılınması demektir. Hac ve umrede erkeklerin örttüğü iki parçalık örtüye de ihram denir.Kadınların normal elbisesi ihram hükmündedir.
399)Mikat mahali ne demektir?
İhrama girilmesi gerekli olan yerlerdir.
400)Haccın farzları nelerdir?
Haccın farzları birisi şart ikisi rukün olmak üzere 3tür.İhram şartıdır,arafatta vakfe ve kabeyi tavafta ruknüdür.
401)Umrenin hükmü nedir?
Sünnet-i Müekkededir.
402)İhram yasakları nelerdir?
Güzel koku süremez,cinsi mukarenet yapamaz,avlanamaz,ağaç kesemez,ot koparamaz,canlı öldüremez ,tıraş olamaz vb
403)Muhrim (ihramlı) in şemsiye, yüzük, kemer ve giymeden paltoyu omzunda taşıması caiz midir?
Evet caizdir.
404)Telbiye nedir?
Hac veya umre niyetiyle ihrama girecek bir müslümanın mikat yerinde ihrama niyet ettikten sonra,söyleyerek ihrama girmiş sayıldığı ve Allahın davetine icabet ettiğini belirten ”Lebbeyk Allahümme Lebbeyk… “cümlesidir.
405)Hac için ihram ve niyet nedir?
Şart ve rukündür.
406)İhramın rukünleri nelerdir?
Niyet ve telbiyedir.
407)Mikat yerinde niyet edip telbiye getiren kişi ihrama girmiş olur mu?
Olur.
408)Mekke’ye hac veya umre dışında dünyalık bir gaye ile girecek kişiye ihram gerekli midir?
Evet umre yapıp ihramdan çıkabilir.
409)Afaki ne demektir?
Mekke dışından hac için gelenlerdir.
410)Muhrim kan aldırığ diş çektirip iğne yaptırabilir mi?
Evet yaptırabilir.
411)Muhrim balık avlar mı?
Evet avlayabilir.
412)Arafat vakfesinin zamanı ne zamandır?
Zilhiccenin 9.günü zeval vaktinden bayramın 1.günü fecri sadık a kadardır.
413)Vakfe nedir?
Haccın rukünlerinden olup Arafat’ta belli vakitte kısa biz zaman bulunmaktır.Bu vakitte Arafat’ta kişinin araba ile,yürüyerek geçmesi,uyuması,baygın olarak burada belli vakit durması fark etme.Vakfe yapmış sayılır.
414)Vakfeyi abdestli yapmanın hükmü nedir?
Sünnettir.
415)Vakfede oruçlu olmamanın hükmü nedir?
Sünnettir.
416)Cemi takdim de ki tertibi söyleyiniz?
Ezan okununca öğlenin ilk sünneti kılınır. Kametten sonra öğlenin farzı kılınır.İkinci kamet ile ikindinin farzı kılınır.İki farz arasında namazların sünnetleri kılınmaz.
417)Cemi te’hir de ki tertibi söyleyiniz?
Yatsı ezanı okununca kamet getirlir.Akşamın farzı kılınır ardından kamet getirilmeden yatsının farzı kılınır.Ardından yatsının son sünneti ve vitir kılınır.
418)Cemi takdim in hükmü nedir?
Sünnettir.
419)Cemi te’hir in hükmü nedir?
Vaciptir.
420)Tavaf nedir?
Hacer-ül Esved hizasından başlayıp Kabe’yi sola alarak 7 defa Kabe’nin etrafında dönmektir.Her bir dönüşe Şavt denir.
421)Kaç çeşit tavaf vardır?
3 Çeşit tavaf vardır: Kudüm,ziyaret,veda tavaflarıdır.
422)Kudüm tavafı nedir?
Arafat vakfesinden önce Mekke ye gelen hacıların yaptıkları Mekke’ye ilk geliş tavafıdır,sünnettir.
423)Ziyaret tavafı nedir?
Farz olan tavaftır.Vakti mahsusunda yani Kurban bayramının 1.gününde fecri sadıktan başlayarak kurban bayramının ilk 3 gününde yapılır.4.günü veya sonra ki günlerde de yapılabilir ama ceza kurbanı gerekir.
424)Veda tavafı nedir?
Afakiler için memleketlerine dönerken yaptıkları vacip olan en son tavaftır.
425)Şeytan taşlamaların tertibini söyleyiniz?
1.günü: Akabe cemresine 7 taş atılır. 2. ve 3.günlerde küçük orta ve büyük(Akabe) şeytanlara 7şerden 21 taş atılır. 4.günü acelesi olmayanlar yine 21 taş atarlar acelesi olanlar 3.gün giderler. 7+21+21 = 49 + 21 = 70 taş atılmış olur. Her zaman ilk önce küçük,orta ve büyük sırası gözetilmelidir.
426)Arafe ve kurban bayramının ilk 4 günü umre yapmanın hükmü nedir?
Tahrimen mektuhtur.
427)Haccın vacipleri nelerdir?
Sa’y, Müzdelife Vakfesi,Şeytan taşlama,tıraş olma,veda tavafı
428)Say nedir?
Safa ve Merve tepeleri arasında 7 kere gidip gelmektir. 4 gidiş+3 geliştir.
429)Iztıba nedir?
Tavafa başlamadan önce üst ihramının bir ucunu sağ koltuğun altından geçirip sol omzunun üzerine atmasıdır.Sağ omuz açıkta kalır.
430)Remel nedir?
Tavafın ilk 3 şavtında erkeklerin adımları kısa atarak omuzlarını silkeleyerek süratlice yürümeleridir.Erkeklere sünnettir.
431)Hervele nedir?
Safa ve Merve tepeleri arasında sa’y yaparken iki yeşil direk arasında erkeklerin koşarak geçmeleridir. Sünnettir.
432)Haccın çeşitleri nelerdir?
Haccı İfrat, Haccı Temettü,Haccı Kıran
433)İfrat haccı nedir?
Yalnız hac için ihrama girilir,umresiz yapılan hacdır,kurban gerekmez.
434)Temettü haccı nedir?
Umre ve haccı iki ayrı ihramla yapmaktır.Yani hacı,önce ihrama girip umresini yapar sonra ihramından çıkar arafe günüde ihramına girip haccını yapar.Kurban kesmek bu hacıya vaciptir.
435)Kıran haccı nedir?
Umre ve haccı bir ihramla yapmaktır ki umreyi yapıp hac gününe kadar ihramdan çıkmaz.İhram yasaklarına uyar.Haccını yapar kurban kesmek buna da vaciptir.
436)Hacda kadınlar saçlarını tıraş edebilirler mi?
Hayır sadece saçlarının uçlarından biraz keserler.
437)Haccı ve umreyi bozup kazayı gerektiren durumlar nelerdir?
Hac için ihrama girenin arafat vakfesinden önce cinsi mukarenette bulunması
438)Hedy nedir?
Hac ve umrede kesilen kurbanlara denir.
439)Haccı kırana niyetlenen kadın daha umre tavafını yapmadan ay halini görürse ne yapar?
Umresi bozulur sadece ifrat haccı yapar.
440)Haccı temettüye niyetlenen kadın ihrama girmiş ve ay hali görmüş ise ne yapar?
Hac için niyet ve telbiye yaparak umre ihramını iptal eder ve ifrat haccı yapar.Şükür kurbanı(Hedy)gerekmez.Hacdan sonra umreyi kaza eder ve ceza kurbanı keser.
441)Bedene nedir?
Hacda ihramlının işlediği bir kabahatten dolayı kesmesi gereken büyükbaş hayvanlardır.
442)Dem nedir?
Haccın vaciplerini terk eden veya tehir eden kişinin kesmesi gereken ufak baş hayvanlardır.
443)İhsar kurbanı nedir?
Hac veya umre için ihrama girenin bir özürden dolayı vakfe veya tavaf yapmadan ihramdan çıktığında kesmesi gereken kurbandır. Kıran haccı yapan kişi iki kurban kesecektir.
444)Nezir kurbanı nedir?
Haremde kesilmek üzere adanan kurbandır.
445)Ceza kurbanı nedir?
Haccın vaciplerinden birinin terki veya tehirinden dolayı kesilen kurbandır.
446)Şükür kurbanı nedir?
Temettü veya kıran hacını yapanların kestiği kurbandır.Hedy de denir.
447)Şükür kurbanını kesemeyen hacılar ne yapar?
10 gün oruç tutar.3 gününü Mekke’de 7 gününü de memleketinde tamamlar.
448)Bedel haccı nedir?
Aciz,hasta veya ölenin yerine vekaleten bir kişinin yaptığı hacdır.
449)Kurbanın hükmü nedir?
Vaciptir.(Hanefilerde)
450)Kurbanı kimler keser?
Müslüman,akil baliğ,hür,mukim ve zenginler keser.
451)Kurban nisabının zekat nisabından farkı var mıdır?
Kurban nisabında artıcı olması(nâmi) ve bir yıl geçmesi (havli havelan) aranmaz.80,18 gram altına değer mal varsa kurbanını keser.
452)Bayram gününde zengin olana kurban vacip midir?
Vacip olur kesmelidir.
453)Büyükbaş sığırı kendi için alan bir kişi sonradan ona ortak alabilir mi?
Alabilir ama mekruhtur.
454)Büyük baş sığırda ki 7 ortaktan biri kurbana adak kurbanı diye katılsa olur mu?
Olmaz.
455)Hangi hayvan kurban olmaz?
Bir veya iki gözü kör,fazla zayıf,fazla topal,kulağı veya kuyruğunun 3te 1inden fazlası kopan,dişleri dökük,kulaksız,hasta,uzvu eksik olanlar,kurban olabilecek yaşını doldurmayanlar kurban olamaz.
456)Kurbanın sahih olmasını şartları nelerdir?
A-Kurban edilmesine engel kusur olmayacak. B-Vaktinde kesilecek(Bayramın ilk 3 günü)
457)Kurbanın ruknü nedir?
Onu kesmektir(Onun bedelini vermekle kurban kesilmiş sayılmaz)
458)Kadın kurban kesebilir mi?
Evet kesebilir.
459)Akika kurbanı nedir?
Doğan çocuk için kesilen şükür kurbanıdır. Bu kurbana nesike kurbanı da denin. Sünnettir.
460)Yemin nedir?
Sözü,Allah adını anarak kuvvetlendirmektir.
461)Yemin kaç çeşittir?
3 çeşittir:Yemini kamus,yemini münakide, yemini lağv.
462)Yemini kamus nedir?
Geçmiş veya şimdiki zamana ait bir iş üzerine bilerek yapılan yalan yere yemin etmektir.Büyük günahtır.
453)Yemini kamusun kefareti nedir?
Yoktur. Kefaretle affolunmaz. Helallik gerekir.
454)Yemini münakide nedir?
Geleceğe ait bir işi yapmak veya yapmamak üzere yapılan bir yemindir.Örn:Vallahi şu işi yapacağım veya yapmayacağım lafzını kullanarak yapılan yemin.
455)Yemini münakitte kefaret gerekir mi?
Evet gerekir.
456)Vallahi ramazan orucunu tutmayacağım diyen bir kişi ne yapmalıdır?
Yeminini bozup kefaret ödemesi gerekir.
4567)Vallahi şu eve grimeyeceğim,Vallahi şu yemeği yemeyeceğim gibi mübah bir şeye yemin eden kişi ne yapmalıdır?
Yeminini bozup kefaret eder.
458)Yemini hataen unutarak veya baskı altında bozana kefaret gerekir mi?
Evet gerekir.
459)Yemini lağv nedir?
Geçmiş veya şimdiki zamana ait bir iş üzerinde öyle olduğunu sanarak yapılan yemindir.Örn:Unutarak bir kişi yapmadığı halde vallahi İstanbul’a gittim demesi gibi.
460)Yemini lağv da kefaret gerekir mi?
Hayır gerekmez.
461)Yemini yapan deli ve çocuk ise yemin geçerli midir?
Hayır geçersizdir.
462)Yemini yapan bu sözle yemini kastetmedi ise bu yeni olur mu?
Hayır olmaz.
463)Yemini yapan gayri Müslim ise yemini sahih midir?Kefaret gerekir mi?
Hayır sahih değildir.Zira kefarette bir ibadettir.Gayri Müslimlere ibadet olmaz.
464)Yemin esnasında olmayan bir şeye yemin edilir mi?Örn: Vallahi bu testide olan suyu içmeyeceğim dese bu yemin caiz midir?
Hayır değildir.
465)Allahın bütün isimleri ile yemin edilir mi?
Evet edilir.
466)Yemin harfleri hangileridir?
V-B-T: Vallahi-Billahi-Tallahi
467)Kişi şöyle yaparsam helal olan bana haram olsun diye yemin etse ne olur. Örn: Şuraya gidersem et yemeği bana haram olsun.
Dilerse yeminini tutar.Dilerse yeminini bozup kefaretini verir.
468)Hangi yemine kefaret gerekir?
Yemini münakide.
469)Yeminin kefareti nedir?
10 fakiri sabah akşam doyurmaktır(10 oruç fidyesi). Veya 10 fakiri tam giydirmektir.Gücü yetmezse 3 gün oruç tutmaktır.
470)Yemin bozulmadan kefaret verilebilir mi?
Hayır verilemez.
471)Maddi durumu yerinde olan,yemin kefareti için oruç tutabilir mi?
Hayır fakir doyurmak önceliklidir.
472)Adak nedir?
Kişinin dinen yükümlü olmadığı halde,farz vacip türü bir ibadeti yapacağını vaat etmesi Allah’a söz vermesidir.
473)Çocuğun ve delinin adağı caiz midir?
Hayır caiz değildir.
474)Adakta bulunması gereken şartlar nelerdir?
A-Adak dinen mantıklı ve mümkün olacak (Gece oruç tutacağım..) gibi B-Adak dinen ibadet ceşidi olmalıdır(şu işim olursa şarap içmek adağım olsun) C-Adanan şey farz vacip cinsi bir ibadet olmalıdır. D-Adanan malın adayanı mülkiyetinde bulunması. E-Adanan şey adayana önceden farz vacip olmamalıdır(şu işin olursa beş vakit namaz kılacağım gibi)
475)Kişi şu işim olursa mum yakacağım,horoz keseceğim,helva dağıtacağım,çaput bağlayacağım dese adak olur mu?
Hayır olmaz.
476)Adak kaç çeşittir?
A-Mutlak Adak B-Mukayyet Adak
477)Mutlak adak nedir?
Herhangi bir şarta bağlı olmayan adaktır. Örn:Allah için şu kadar oruç tutacağım gibi.
478)Mukayyet adak nedir?
Belli bir şartın gerçekleşmesi üzerine yapılan adaktır. Örn:Allah şifa verirse şu kadar sadaka vereceğim,oğlum okulu bitirirse kurban keseceğim gibi.
479)Falanla konuşursam,yalan söylersem,içki içersem 40 gün oruç tutayım diyen bir kişi ne yapmış olur?
Mukayyet bir adak adamıştır ve aynı zamanda yemin etmiş sayılır.(Yemini münakide)Bu kişi şartını bozarsa ya 10 fakiri doyuracak yada 3 gün oruç tutacak.
480)Adağın hükmü nedir?
Vaciptir. Vaat ettiğini yapması gerekir.
481)Adağın kefareti nedir?
Yemin kefaretidir.
482)Tavuk,horoz ve benzeri kurban adak olur mu?
Hayır olmaz.
483)Adak kurbanının etinden adayanın kendisi ve akrabaları yiyebilir mi?
Hayır yiyemez, fakirin hakkıdır.
484)İki taraflı iddia (Ben yenersem bana şunu vereceksin,sen yenersen ben sana şunu vereceğim gibi) caiz midir?
Hayır caiz değildir, haramdır.
485)Tek taraflı iddia caiz midir?
Caizdir.
486)Ehli kitabın kestiği yenir mi?
Yenir caizdir.
486)Delinin kestiği yenir mi?
Hayır caiz değildir.
487)Besmeleyi kasten terk edenin kestiği yenir mi?
Hayır yenmez.
488)Kadının ve çocuğun kestiği yenir mi?
Evet yenir.
489)Besmeleyi unutarak terk edenin kestiği yenir mi?
Evet yenir.
490)Elektro şok veya tabancayla bayıltılıp usulüne göre kesilen hayvanın eti yenir mi?
Evet yenir.
491)Kesilen hayvandan çıkan yavru canlı ise yenir mi?
Evet yenir.
492)Katır ile eşek eti yenir mi?
Hayır haramdır.
493)At eti yenir mi?
Helaldir ama ziraat ve binek ve savaşta kullanıldığı için mekruhtur.
494)Pislik yiyen hayvanların eti yenir mi?
Mekruhtur,tavuğu 3 gün,koyunu 4 gün,büyükbaşı 10 gün hapsedip yemle besledikten sonra yenilebilir.
495)Putperestin avladığı yenir mi?
Hayır yenmez.
496)Besmeleyi kasten terk edenin avladığı yenir mi?
Hayır yenmez.
497)Av için eğitilmemiş hayvanın avladığı yenir mi?
Hayır yenmez.
498)Nikahta asıl olan nedir?
İcap ve kabuldür.
499)Organ nakli caiz midir?
Caizdir, zaruret ve doktor raporları halinde vericinin ölmüş olması,karşılığında ücret alınmaması,organ sahibinin yakınlarından izin alınması ve nakledilecek kişinin izninin olması lazımdır.
500)Diş kaplamak caiz midir?
Evet caizdir

0 yorum:

Yorum Gönder

hakdinislamdir.blogspot.com